รายชื่อนักเรียน โรงเรียนธาตุพนม ปีการศึกษา 2557
ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นปีที่ 1 ห้อง 7
รายชื่อนักเรียน
รหัสนักเรียน :
26516
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 1
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายธนพัทธ์ ศรีมณีรัตน์ (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26517
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 2
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายฉัตรชัย แสงสุวรรณ์ (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26518
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 3
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายณัฐิวุฒิ ทุมผา 1 (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26519
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 4
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายศาสตรา กำด้วง 1 (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26520
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 5
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายจเร 1 อุปชิตวาน (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26521
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 6
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายณัฐพงศ์ พ่อลิละ 1 (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26522
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 7
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายกิติพงษ์ อินสุภาทร 1 (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26523
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 8
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายธนากรณ์ ศิลาอุดม 1 (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26524
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 9
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายชินวัตร กระจิบทอง 1 (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26525
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 10
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายจิรพนธ์ บุญกว้าง 1 (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26526
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 11
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายวรายุทธ วัตโส 1 (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26527
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 12
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายกฤษนะ หนองทองทา 1 (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26528
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 13
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายกล้าณรงค์ สุทธิสาร 1 (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26529
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 14
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายทินภัทร ศิริวงษ์ 1 (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26530
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 15
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายเจษฎา เมตุลา 1 (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26716
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 16
ชื่อ-สกุล :
เด็กชายนภัสรพี โกพล 1 (เพศชาย )
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26531
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 17
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงสุชาดา สิงห์ทอง 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26532
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 18
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงณัฐชลิตา ชะนะเทพา 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26533
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 19
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงแก้วตา สุระพล 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26534
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 20
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุปพงษ์ 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26535
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 21
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงกิตติกรานต์ ศิลาอุดม 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26536
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 22
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงศรีไพร นุคันทัง 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26537
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 23
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงชนธีชา ต้นสวรรค์ 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26538
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 24
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงนฤมล วงษ์มณี 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26539
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 25
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงวิริญญา ดาราคำ 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26540
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 26
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงภัทรภร ทีระฆัง 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26541
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 27
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงลลิตรา แสงสุวรรณ์ 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26542
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 28
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงหทัยทิพย์ พูลทวี 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26543
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 29
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงขวัญฤทัย แสงสุวรรณ 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26544
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 30
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงสุดาทิพย์ จันทะนะ 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26545
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 31
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงอัญชลี นาพินิจ 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26546
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 32
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ศรีธาตุ 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26547
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 33
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงวิลาสินี ต้นสวรรค์ 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26548
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 34
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงสุนิสา ศรีบุญเรือง 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26549
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 35
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงกรรณิการ์ สายเอียด 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26550
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 36
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงกัลยา ถาวร 2 (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
รหัสนักเรียน :
26752
ระดับชั้น :
ม.1/7 - 37
ชื่อ-สกุล :
เด็กหญิงอัลชลิตา มูนอส (เพศหญิง)
สถานะ :
เรียน
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่ไม่ใส่ข้อมูลเพศจะอนุมานเป็นเพศชาย


เพิ่มเติม
เพิ่มบัญชีนักเรียนใหม่
ค้นหารายชื่อที่นักเรียนที่ไม่ระบุเพศ
 
 
Copyright © 2006 Invent Vision Co,.Ltd. All Rights Reserved.